به گزارش روابط عمومی، جلسه ي مشترك مديريت هاي اموراداري، تحقيق و توسعه و آموزش در دفتر مديريت امور اداري و منابع انساني شرکت برگزار شد.

این جلسات بمنظور آسيب شناسي و عدم مشاركت كاركنان در دوره هاي آموزشي بوده و بصورت مدون در حال اجرا می باشد.

 

You have no rights to post comments