جهت مطالعه فایل PDF را مطالعه فرمائید.

 واحد روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان