جلسهروسایکمیتهمتناظرفولاد،درشرکتفولاداکسینخوزستانبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان صبح روز سه شنبه جلسه ای با حضور مهندس دهدشتی زاده مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان ،مهندس محمود پور مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان و روسای کمیته متناظر فولاد در شرکت فولاد اکسین خوزستان برگزار شد.
در این جلسه که جمعی از مدیران شرکت فولاد اکسین هم حضور داشتند ،گزارش کمیته متناظر فولاد شامل تاریخچه و اهم فعالیت ها و همچنین چالش ها و دغدغه های پیش رو ارائه شد و مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان قول حمایت همه جانبه از کمیته را داد.
در این جلسه محمود پور ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی شرکت های فولادی دست شرکت فولاد اکسین برای گسترش فعالیت ها و ایفای وظایف ملی بازتر شود.

You have no rights to post comments