منتشر نشده هنوز منتشر نشده

دوره آموزشی مدیریت عملکرد ویژه مدیران و سرپرستان با تدریس دکتر ابوالعلایی استاد برجسته کشور در حوزه منابع انسانی در شرکت فولاد اکسین برگزار شد

 

 

 

دوره آموزشی مدیریت عملکرد ویژه مدیران و سرپرستان با تدریس دکتر ابوالعلایی استاد برجسته کشور در حوزه منابع انسانی در شرکت فولاد اکسین برگزار شد

 

 

 گزارش تصویری: