آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای

شرکتفولاداکسینخوزستاندرنظرداردانجامخدماتبراساسمشخصاتوشرایطکلیمندرجدراینآگهیراازطریقمناقصهعمومیبصورتدومرحلهایبهپیمانکارواجدشرایطواگذارنماید.

1 - شرحمختصرکاراحداثانبارسردوتریموبازسازیدیوارضلعغربیانبار

2 – مدتپیمان : مدتکلپيمانچهارماهمیباشد.

3- دورهتضمیندورهتضمین12ماه/یکسالشمسیمیباشد.

4- مبلغبرآورد : مبلغتقریبیبرآورد( 10.924.000.000ریال  میباشد .

5- مبلغتضمینشرکتدرمناقصه : مبلغتضمینشرکتدرمناقصه50.000.000 ریالمیباشد .

6 - شرایطمتقاضی :

1-6)داشتنشخصیتحقوقی

2-6) داشتنتواناییمالیوفنیجهتانجامخدماتاینپیمان .

لازمبهذکراستشرکتهایمتقاضیمیبایستنسبتبهدریافتپرسشنامهارزیابیکیفیپیمانکارانبصورتحضوریویامراجعهبهسایتشرکتبهنشانیwww.oxinsteel.ir قسمتامورقراردادهااقدامنمودهوپسازتکمیلفرمارزیابیکیفی،حداکثریکهفتهپسازنشرآگهی،ضمنارائهدرخواستکتبیهمراهبامدارکمشروحهذیل :

گواهیتاییدصلاحیتمعتبرازادارهکارواموراجتماعی .

اساسنامهشرکت،آگهیتاسیسوآخرینتغییراتمربوطه.

فهرستسوابقکاریمفید،معتبرومرتبطباموضوعمناقصهباارائهقراردادهایمنعقدهومفاصاحسابهایمربوطه.

ارائهشناسهملی،کداقتصادیوگواهیارزشافزوده.

ارائهمدارکیدالبردارابودنخطمشیونظاممدیریت HSE

ارائهصورتهایمالیحسابرسیشده.

گواهیتاییدصلاحیتایمنیازادارهکارواموراجتماعی.

سایرتوانمندیها.

بهآدرس : اهواز– کیلومتر 10 جادهاهواز،بندرامامخمینی – کدپستی : 13111-61788  و  صندوقپستی : 1733-61775  شرکتفولاداکسینخوزستان –  ادارهامورقراردادهامراجعهویاارسالنمایند.

لازمبهتوضیحاست : پسازبررسیمدارکمربوطه (ارزیابیفنی،اسنادمناقصهبهمتقاضیانواجدشرایطتحویلخواهدشد.

بدیهیاستارائهسوابقومدارکفوقهیچحقیبرایمتقاضیانایجادنخواهدکرد.    

ضمناًمتقاضیانمیتوانندجهتکسباطلاعاتبیشترباشمارهتلفن (32909107-061 ) تماسحاصلنمایند.                                                      

                                                                                              (( مدیریتامورحقوقیوقراردادها ))