آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی ذیل را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1 - شرح مختصر کار: اجرای عملیات تکمیلی ساختمان استراحتگاه رانندگان

2 – مدت پیمان : مدت اجرای پیمان پنج/5 ماه از تاریخ ابلاغ شروع بکار توسط کارفرما می باشد.

3-دوره تضمین : دوره تضمین یکسال شمسی باشد .

4- مبلغ برآورد : مبلغ برآورد( اولیه)  طبق فهارس بهای سال98، ( 2.659.348.903 ریال  ) می باشد .

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 80.000.000 ریال می باشد .

6 - شرایط متقاضی :

1-6)داشتن شخصیت حقوقی

2-6) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان .

*  لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری به واحد امور قراردادها و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی  www.oxinsteel.irاقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک هفته پس از نشر آگهی نوبت دوم ، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :

- گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی.

- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.

- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.

- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.

- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.

- گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.

- سایر توانمندیها.

به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788  و  صندوق پستی : 1733-61775  شرکت فولاد اکسین خوزستان –  مدیریت امور حقوقی و قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.

لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.

بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.    

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.                                                      

 

مدیریت امور حقوقی و قراردادها