مزایدات شماره 98/5 ، 98/6 ، 98/7 ، 98/8
آگهی مزایده فروش محصولات فرعی
بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد مقداری از محصولات فرعی خود را به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند؛

 

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اعلام آمادگی، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده، در زمان تعیین شده به آدرس زیر مراجعه نمایند :

1- محل اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات : اهواز کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی(ره) شرکت فولاد اکسین خوزستان واحد فروش و بازاریابی شماره تماس 06132909000 داخلی 3814

2- زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 25/04/1398 لغایت 26/04/1398 از ساعت 10 صبح تا ساعت 15:00 بعدازظهر

3- زمان تحویل پاکات : مورخ 30/04/1398 از ساعت 8 صبح لغایت 13:00 بعدازظهر

4- مبلغ سپرده شرکت در مزایده : به تفکیک هر مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده، واریز به حساب شرکت فولاد اکسین خوزستان

5- قیمت اسناد : 200،000 ریال جهت شرکت در هر مزایده به صورت جداگانه واریز گردد.

6- واریز به حساب شماره 214504309620552001 بانک انصار به نام شرکت فولاد اکسین خوزستان

7- به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مبهم و پیشنهاداتی که با برگ مشخصات و شرایط معامله مغایرت داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج گردیده است.9- لازم به ذکر است مزایدات فوق بازدید ندارد.