آگهی مزایده فروش 18تن کابل ضایعاتی (انواع کابل مسی روکش دار و سیم مسی بدون روپوش) شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد 18 تن کابل ضایعاتی موجود در انبارهای شرکت را طبق مشخصات درج شده در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید .

1.محل اخذ اسناد مزایده، محل بازدید و محل تسلیم پیشنهادات: اهواز کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی(ره) شرکت فولاد اکسین خوزستان واحد فروش و بازاریابی شماره تماس 06132909000 داخلی 3806

2.زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 24/07/1397 لغایت 30/07/1397 از ساعت 10 صبح تا ساعت 15:00 بعدازظهر

3.زمان بازدید: مورخ 01/08/1397 ساعت 10 صبح

4.زمان تحویل پاکات: مورخ 05/08/1397 از ساعت 10 صبح لغایت 15:00 بهدازظهر

5. قیمت پایه کارشناسی:

شرح ضایعات وزن تقریبی فی ارزیابی (بدون احتساب مالیات بر ازش افزوده) ریال
انواع کابل مسی روکش دار 16،500 427،000
انواع سیم مسی بدون روپوش 1،500 500،000

6.مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 389،775،000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده، واریز به حساب شرکت فولاد اکسین خوزستان

7. قیمت اسناد: 200،000 ریال واریز به حساب شماره 214504309620552001 بانک انصار به نام شرکت فولاد اکسین خوزستان

8.به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مبهم و پیشنهاداتی که با برگ مشخصات و شرایط معامله مغایرت داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج گردیده است .

                                                                                             روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان