بدینوسیله به اطلاع می رساند، شرکت فولاد اکسین خوزستان قصد دارد حجم 400000 متر مکعب خاک (موجود در محوطه شرکت) با ترکیبات زیر:

1. خاک ناشی از پی کنی پروژ های اجرا شده در مجموعه فولاد اکسین خوزستان

2. خاک نباتی

3. سرباره های بجا مانده از عملیات فولاد

4. دوده

5. نخاله های ناشی از تخریب ساختمانی

6.آهک بجا مانده از عملیات ساختمانی

7. لجن خشک شده و ضایعات مختلف

8. ضایعات نظیر قطعات بتنی آهن آلات دیواره های بتنی

را به فروش برساند. لذا خواهشمند است جهت هماهنگی و بازدید و هر نوع پرسش در این رابطه ، در ساعات اداری با شماره های زیر(امور فروش و بازاریابی) تماس گرفته شود.

061-32909026

06132909000-داخلی 3808