مزایده شماره97/2

                                                                                                                       

آگهی مزایده فروش حدود 50 تن آهن آلات ضایعاتی

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد حدود 50 تن آهن آلات ضایعاتیموجود در انبار شرکت را طبق مشخصات درج شده در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اعلام آمادگی، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده، در زمان تعیین شده، به آدرس زیر مراجعه نمایند:

1-محل اخذ اسناد مزایده، بازدید وتسلیم پیشنهادات: اهواز کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی(ره) شرکت فولاد اکسین خوزستان واحد فروش و بازاریابی شماره تماس 06132909000 داخلی 3808

2-زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 24/02/1397 لغایت 25/02/1397 از ساعت 10 صبح تا ساعت 15:00 بعدازظهر

3- زمان بازدید: مورخ 29/02/1397 ساعت 10 صبح

4- زمان تحویل پاکات: مورخ 02/03/1397 از ساعت 10 صبح لغایت 15:00 بهدازظهر

5- قیمت پایه کارشناسی: 11500 ریال به ازای هر کیلوگرم

5-مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 32،000،000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده، واریز به حساب شرکت فولاد اکسین خوزستان

6- قیمت اسناد: 200،000 ریال واریز به حساب شماره 214504309620552001 بانک انصار به نام شرکت فولاد اکسین خوزستان

7-به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مبهم و پیشنهاداتی که با برگ مشخصات و شرایط معامله مغایرت داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج گردیده است .