اخبار آموزش

دوره آموزشی آشپزی صنعتی با هدف بهینه سازی در مصرف مواد اولیه و کاهش دور ریز مواد غذایی، کاهش نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت در غذای تولیدی آشپزخانه و همچنین افزایش کیفیت غذا برای طبخ در مقیاس انبوه برای همکاران بخش آشپزخانه برگزار شد.

دوره آموزشی آشپزی صنعتی با هدف بهینه سازی در مصرف مواد اولیه و کاهش دور ریز مواد غذایی، کاهش نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت در غذای تولیدی آشپزخانه و همچنین افزایش کیفیت غذا برای طبخ در مقیاس انبوه برای همکاران بخش آشپزخانه برگزار شد.

زیر مجموعه ها