با توجه به استقبال و رضایت مندی بالای خانواده های محترم شرکت کننده دراولین کارگاه آموزشی، دومین کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی تحت عنوان "خلاقیت کاربردی در زندگی سطح2" نیز برای خانواده های محترم کارکنان شرکت برگزار گردید.

مهارتهای زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، بقای روابط انسانی ، افزایش سلامت و رفتارهای سلامتی در سطح جامعه می گردند. مهارتهای زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روانی و هم به صورت ابزاری در پيشگيری از آسيب های روانی – اجتماعی مبتلا به جامعه نظير اعتياد ، خشونت های خانگی و اجتماعی ، آزار کودکان ، خودکشی و موارد مشابه قابل استفاده است. به طور کلی مهارتهای زندگی ابزاری قوی در دست متوليان سلامت روانی جامعه در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی – اجتماعی است. این مهارتها به افراد کمک می کنند تا مثبت عمل کرده، هم خودشان و هم جامعه را از آسيب های روانی – اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند.
تقسیم ده‌ گانه مهارتهای زندگی از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام شده و اغلب شامل مهارت‌های زیر می‌شود:


-  توانایی تصمیم‌گیری
-  توانایی حل مسئله
-  توانایی تفکر خلاق
-  توانایی تفکر نقادانه
-  توانایی برقرای رابطه مؤثر با دیگران
-  توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه
-  توانایی خودآگاهی
-  توانایی همدلی با دیگران
-  توانایی رویارویی با هیجان‌ها

لذا با درنظرگرفتن استقبال و رضایت مندی بالای خانواده های محترم شرکت کننده دراولین کارگاه آموزشی، دومین کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی تحت عنوان "خلاقیت کاربردی در زندگی سطح2" 8 و 9 اردیبهشت ماه باحضور 30 نفر از همسران کارکنان در مجتمع باغ معین اهواز برگزار گردید. در طی برگزاری این کارگاه 2 روزه فراگیران با مهارت های زیر آشنا و به انجام فعالیت های فکری و عملی در این خصوص پرداختند.
1– نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران، فامیل و جامعه
2– روابط لذت بخش و رشد دهنده با امکانات، تکنولوژي و محیط زندگی
3– دفع فشارهاي روانی از طرف محیط هاي متفاوت
4 – سازگاري با مسائل اقتصادي و نیازهاي معیشتی
5– مدیریت خانواده و تربیت فرزندان
6– تقویت اعتماد به نفسگزارش تصویری: